Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand als u het aanbod aanvaardt. Elke overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd met een bestelbevestiging

ARTIKEL 2 – PRIJS
De prijs en de eventuele verzendkosten die u moet betalen, worden vooraf overeengekomen

ARTIKEL 3 – CONFORMITEIT
De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – HERROEPING
• De artikelen moeten nog zijn voorzien van de labels
• Artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd in originele verpakking te worden geretourneerd
• De retourkosten zijn voor rekening van de koper
• Er geldt een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het product.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE BESTELLING
A. Algemeen
1. De verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en ten uitvoer brengen van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van aflevering geldt het woonadres dat u het laatst aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt, tenzij u een ander afleveradres heeft opgegeven.
3. De verkoper voert in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uit, uiterlijk dertig dagen vanaf de dag nadat u de bestelling heeft ondertekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
B. Niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de bestelling
4. Als partijen een (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, is lid 5 t/m 7 van toepassing.
5. Als de bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht binnen acht dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst, maar in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum.
6. De verkoper verricht in redelijkheid alle inspanningen die nodig zijn om een vervangend Product te leveren. Bij het in lid 5 bedoelde bericht moet de verkoper ook aangeven of en zo ja, op welke termijn hij een vervangend product kan leveren.
7. De consument heeft het recht om: − het eventuele aanbod van de verkoper betreffende het vervangende product te aanvaarden, of; − alsnog levering van het oorspronkelijk overeengekomen Product te eisen binnen een redelijke termijn, of; − de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding.
8. Als partijen geen (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, komen de hierboven genoemde rechten u slechts toe als u de verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de verkoper alsnog moet leveren, en de verkoper niet alsnog binnen die termijn naar behoren heeft geleverd.

ARTIKEL 6 – BETALING
1. U moet de verschuldigde bedragen voldoen zoals u met de verkoper bent overeengekomen.
2. U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. De verkoper stuurt na het verstrijken
van die datum een kosteloze betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst van de herinnering alsnog betalen.
3. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, brengt de
verkoper rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 7 – Garantie
Er geldt een garantietermijn van 6 maanden. Hierbij wordt uitgegaan van een normaal en zorgvuldig
gebruik van het product